Regulamin

R E G U L A M I N S Z K O L E N I A
§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców
„MCTURBO” wpisanym do rejestru przedsiębiorców szkolenia kierowców pod
numerem 01483064, zwany dalej Ośrodkiem.
§ 2
Warunki przyjęcia na szkolenie
1. Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła wymagany wiek dla danej
kategorii.
2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Szkolenie nie może rozpocząć osoba w stosunku do której orzeczony został –
prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń
lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o
wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.
4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie najpóźniej w dniu
rozpoczynającym zajęcia teoretyczne przedstawi numer PKK (profil
kandydata na kierowcę).
§ 3
Obowiązki ośrodka
1. Ośrodek prowadzi szkolenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W ramach szkolenia ośrodek zapewnia osobie szkolonej zajęcia teoretyczne
oraz zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Ośrodek zapewnia dla każdej osoby szkolonej materiały szkoleniowe
niezbędne do szkolenia.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, nieumożliwiającej przeprowadzenie
części szkolenia teoretycznego lub praktycznego, ośrodek zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia osoby szklonej.
§ 4
Obowiązki osoby szkolonej
1. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć
szkolenie, w jak najkrótszym czasie.
2. Osoba szkolona zobowiązuje się do uczęszczania na zajęcia teoretyczne z
grupą do której została przypisana przy zapisie. W razie nieobecności na
zajęciach kursant zobowiązany jest do skontaktowanie się z biurem w celu
ustalenia terminu w którym może odrobić zaległości.
3. Warunkiem przystąpienia osoby szkolonej do części praktycznej szkolenia jest
odbycie części teoretycznej.
4. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na
umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 48 godzin
przed terminem tego szkolenia.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa ust. 4, osoba
szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie w wysokości
40 zł. Za każdą godzinę.
6. Ośrodek może zrezygnować z pobrania opłaty, o której mowa w ust. 5 , jeżeli
nieobecność wynikła z przyczyn losowych.
7. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu, instruktor prowadzący szkolenie może zażądać niezwłocznego
poddania się osoby szkolonej badaniu alkomatem lub narkotesterem. W
przypadku wyniku pozytywnego takiego badania, osoba szkolona
automatycznie zostaje skreślona z listy uczestników kursu.
8. W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną, zagrożenia
zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego bądź mienia ośrodka,
osoba szkolona ponosi całkowitą odpowiedzialność za poczynione działanie.
9. W przypadku przerwania szkolenia przez osobę szkoloną na dłużej niż dwa
miesiące bez wcześniejszego powiadomienia ośrodka osoba szkolona winna
wnieść opłatę dodatkową w wysokości 300 zł.
10.Ośrodek może zrezygnować z pobrania opłaty, o której mowa w ust. 9 jeżeli
nieobecność lub brak powiadomienia wynikł z przyczyn losowych.
§ 5
Przerwanie szkolenia
1. Każdej ze stron przysługuję prawo do przerwania szkolenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku przerwania szkolenia z winy osoby szkolonej wszelkie
formalności zostaną wykonane po uregulowaniu należności za szkolenie.
3. Jeżeli osoba szkolona przerwie szkolenie bez winy ośrodka, ponosi w związku
z tym opłaty, zgodnie z wykorzystanym czasem.
4. Jeżeli szkolenie zostanie przerwane z winy ośrodka to osoba nie ponosi opłat
za część niewykorzystaną oraz za materiały szkoleniowe.
§ 6
Opłaty
1. Opłata za szkolenie, jej formy oraz inne opłaty zgodne są z cennikiem
ośrodka.
2. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie należność zostanie
przekazana firmie windykacyjnej.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Osobie szkolone przysługuję prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania
szkolenia.
2. Osoba szkolona potwierdza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i
akceptuje jego postanowienia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym niniejszym regulaminem stosuję się przepisy
kodeksu cywilnego.
5. Organem rozstrzygającym wszelkie spory pomiędzy ośrodkiem a osobą
szkolona jest właściwy sąd ze względu na miejsce siedziby ośrodka.

O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem
wewnętrznym Ośrodka Szkolenia Kierowców MCTURBO FIRMA
HANDLOWO USŁUGOWA Marek Cołta i akceptuje jego warunki.
Poznań, dnia ……………………… …………………………podpis
*niewłaściwe skreślić